top of page

Otázky a odpovede

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 • Kde je povolené parkovanie v rámci mestskej parkovacej zóny?

  V centrálnej parkovacej zóne regulovaného státia je možné zaparkovať len na miestach na to určených a riadne vyznačených zvislým a vodorovným dopravným značením. Platenou zónou vymedzenou na dočasné parkovanie sú parkovacie miesta na týchto uliciach: Banskobystrická, B. Baldigarovcov, Björnsonova, Ernestova bašta, M. Flengera, Hollého, L.Kassáka, Kostolná, Kraskova, Kukučínova, Majzonovo námestie, M. Oláha, Petőfiho, Pod kalváriou, Podzámska, Pribinova, Pri gymnáziu, Radničná, F. Rákócziho, M. R. Štefánika, Tolstého, Turecká, a na týchto parkoviskách: v lokalitách: Cisárska bašta (pri plavárni), Hollého (zubné stredisko), Podzámska (klub dôchodcov; okresný úrad), Pribinova (Bernolákov park), Turecká 1 (poisťovňa Allianz), Turecká 2 (pri plavárni), P. Várdayho. Na všetkých ostatných miestach, kde vodiči zastavia, sa dopustia porušenia a naplnenia skutkovej podstaty priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za čo im hrozí pokuta.

 • Ktoré typy vozidiel môžu stáť v rámci mestskej parkovacej zóny?

  V rámci zóny plateného parkovania môžu na vyznačených parkovacích miestach parkovať motorové vozidlá kategórie M1 a N1 - s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3 500 kg a rozmery vozidla nepresahujú rozmery parkovacieho miesta. Väčšie vozidlá (napr. autobusy majú používať parkovisko na Cisárska bašta (vedľa mestskej plavárne Relax centrum).

 • V akom čase funguje regulácia parkovania?

  Každý pracovný deň od 7.00 h ráno až do 18.00 h poobede ak to nie je štátnym sviatkom a v sobotu od 7.00 h do 13.00 h., ak to nie je štátnym sviatkom, mimo tohto času a cez víkendy  a štátne sviatky môžu byť všetky dostupné parkovacie miesta v zóne využívané bezplatne.

 • Kto bude kontrolovať úhradu parkovného?

  Všetky potrebné údaje o úhrade parkovného (EČV vozidla, doba úhrady parkovania) sa po úhrade, napríklad po odoslaní SMS, zaplatení mobilnou aplikáciou, zaznamenajú v on-line systéme, ktorý má k dispozícii Mestská polícia v Nových Zámkoch a správca parkovacieho systému príspevková organizácia Novovital.

 • Ak občan vlastní motocykel, musí si uhradiť parkovné?

  Nie nemusí. Toto VZN sa nevzťahuje na nemotorové vozidlá (bicykel, ručný vozík, záprahové vozidlo, náves (vozidlo), príves (vozidlo), vozík pre zdravotne postihnuté osoby / aj motorový) a jednostopové motorové vozidlá (motocykel, skúter, moped).

 

SPÔSOB PLATENIA PARKOVANIA

 • Ako sa dá predĺžiť parkovné?

  Bez toho, aby sa človek musel vrátiť k zaparkovanému vozidlu, je možné predĺžiť si parkovné uhradené formou SMS a formou mobilnej aplikácie. Ak je parkovné pôvodne uhradené formou jednorazovej parkovacej karty (parkovací automat), je treba navštíviť parkovací automat a zakúpiť si nový parkovací lístok a umiestniť ju za sklo motorového vozidla.

 • Ako sa dá získať doklad, ak sa platí SMS alebo mobilnou aplikáciou?

  Pri platbe SMS je možné vytlačiť si daňový doklad na stránke www.smslistky.sk/parking zadaním vášho telefónneho čísla v tvare +4219XXYYYYYY a 6-miestneho overovacieho kódu z vášho lístka, napríklad rrwq4u.
  Pri platbe mobilnou aplikáciou možno daňový doklad získať priamo v aplikácii ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“ a dá sa takisto zaslať používateľovi na zadanú e-mailovú adresu.

 • Ako sa dá zaplatiť lístok za SMS parkovanie na viac hodín?
  Príklad:

      text SMS:  NZ BA123XY 3  odoslaný na tel. číslo: 2200

      Vysvetlenie:
      NZ je parameter (kód) miesta - mestská parkovacia zóna v Nových Zámkoch
      BA123XY je evidenčné číslo parkujúceho vozidla (zadáva sa bez medzier) 
      3 je parameter času (počet hodín), to znamená parkovné je v tomto prípade zaplatené na 3 hodiny.

 

      V prípade že parameter času nebude uvedený, automaticky je odoslanej SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že            parkované je zaplatené na 1 hodinu.

 

       V prípade, že zákazník si chce zaplatiť parkovné na viac ako 10 hodín, môže poslať dve SMS, pričom druhá SMS                   časovo nadviaže na ukončenie platnosti prvej SMS.

 

      Príklad odoslania viac SMS po sebe:
      text SMS:  NZ BA123XY 10  odoslany na tel. číslo: 2200
      text SMS:  NZ BA123XY 2  odoslany na tel. číslo: 2200

 

      Vysvetlenie:

      Zákazaník si zaplatil parkovné na 12 hodín, ktoré mu začínajú spojite plynúť odoslaním prevej SMS.

 

      Predplatené hodiny sa zákazníkovi prenášaju do nasledujúceho spoplatneného dňa.

 

      Príklad:

      text SMS:  NZ BA123XY 5  odoslaný na tel. číslo: 2200 v pondelok o 16:00 h

      Vysvetlenie:

      Zákazník si zaplatil parkovanie v pondelok od 16:00 do 18:00 plus v utorok od 7:00 do 10:00  

 • Keď po zaparkovaní občan zaplatí na dve hodiny, môže po určitom čase vozidlo preparkovať na iné miesto?

  Počas predplatenej doby parkovania je možné auto preparkovať na ktorékoľvek parkovacie miesto v celej mestskej parkovacej zóne.

 • Je prípustné parkovať istý čas zadarmo? Dá sa uhradiť parkovné aj na kratší čas, ak nie je potrebné parkovať počas celej hodiny?

  Parkovné je treba uhradiť ihneď po zaparkovaní, najneskôr pred opustením vozidla. Základná časová tarifa je hodinová. Nie je možné uhradiť parkovné na menej ako celú hodinu užívania parkovacieho miesta. Časovo nespotrebovaná časť parkovného sa nevracia.

 • Budú držitelia preukazu ZŤP oslobodení od povinnosti platiť parkovné? Ako to je s parkovaním držiteľov parkovacieho preukazu?

  Od platenia parkovného sú oslobodené motorové vozidlá parkujúce na vyhradených miestach pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v ktorých je prepravovaná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa uplatňuje len za splnenia podmienky, že v čase parkovania na vymedzenom úseku sa motorové vozidlo používa v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V čase, kedy sa motorové vozidlo nepoužíva v súvislosti s prepravou držiteľa parkovacieho preukazu osoby ťažkým zdravotným postihnutím je vodič motorového vozidla povinný odstrániť parkovací preukaz z viditeľného miesta motorového vozidla a riadne uhradiť parkovné podľa tohto VZN. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodení držitelia preukazov s osobitným označením „európsky parkovací preukaz“ a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

REZIDENTSKÉ PARKOVACIE KARTY

 • Môže získať občan rezidentskú kartu pre obyvateľa, aj keď býva v zóne, ale nemá v nej trvalý pobyt?

  O vydanie tejto karty môže požiadať aj obyvateľ mesta, ktorý má ako trvalý pobyt zapísané na uvedenej adrese.i

 • Kde si môže občan vyzdvihnúť kartu po uhradení poplatku?

  Rezidentské parkovacie karty sa fyzicky vydávajú len na požiadanie. Karty sú len virtuálne zaevidované v systéme. Vozidlo, ktoré má uhradenú kartu, nebude označené.

 • Ak občan kupuje v zóne nehnuteľnosť, ktorá na neho ešte nie je prepísaná, môže už požiadať o rezidentskú kartu?

  Nie, až po právoplatnom nadobudnutím nehnuteľnosti a riadnom zapísaní katastrálnym úradom do listu vlastníctva.

 • Auto, na ktoré občanovi platí rezidentská karta, má poruchu a je nepojazdné. Počas jeho opravy využíva náhradné vozidlo, môže s ním parkovať v zóne?

  Áno. V prípade poruchy vozidla, na ktoré už bola vydaná rezidentská karta, môže byť bezodplatne vydaná dočasná rezidentská karta na náhradné vozidlo, na obdobie max. 30 dní. Platnosť pôvodne vydanej karty bude pozastavená. Po skončení potreby dočasnej karty bude rezidentovi obnovená tá pôvodne vydaná. Podmienkou vydania dočasnej rezidentskej karty je preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta.

 • Parkovacia karta platí jeden rok. Bude mať občan zohľadnené, ak sa v priebehu roka odsťahuje alebo predá auto?

  Áno. Držiteľ vydanej rezidentskej karty môže požiadať o jej zrušenie. V prípade, že držiteľ požiada o zrušenie vydanej parkovacej karty pred dátumom jej platnosti, bude karta zrušená a zaplatený poplatok bude vrátený v alikvotnej výške.

 • Bude môcť občan parkovať v priestore pred bytovým domom?

  Parkovať sa môže len na vyznačených parkovacích miestach.

 • Čo ak má rodina viac áut v domácnosti?

  Na jednu bytovú jednotku je možné vydať maximálne dve rezidentské parkovacie karty.

 • Môže si občan kúpiť parkovaciu kartu – obyvateľ na vozidlo, ktoré má požičané?

  Rezidentská parkovacia karta – obyvateľ môže byť vydaná obyvateľovi, ktorý je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Na zapožičané motorové vozidlo nie je možné vydať parkovaciu kartu.

 • Kedy nemusí návšteva občana s trvalým pobytom v parkovacej zóne platiť parkovné?

  Parkovné si návšteva nemusí platiť počas víkendu, štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a v pracovných dňoch v čase od 18.00 h popoludní do 7.00 h ráno.

 • Ak občan nebýva v zóne, ale denne do nej potrebuje dochádzať, kde môže parkovať?

  Kdekoľvek na vyznačených parkovacích miestach s využitím návštevníckej formy parkovania a úhrady parkovného prostredníctvom SMS,  mobilnej aplikácie  alebo jednorazovej parkovacej karty.

 • Budú platiť rezidentské karty na celom území zóny?

  Nie. Rezidentský parkovací lístok platí len na ulici trvalého bydliska a na susediacich uliciach určeným správcom parkovacieho systému

 • Ako dlho platia rezidentské karty?

  Všetky druhy rezidentských kariet platia po dobu jedného roka .

bottom of page