top of page

SMS parkovacie lístky

cenník sms.jpg

SMS parkovací lístok -  SMS parkovací systém pre mesto Nové Zámky zabezpečuje spoločnosť MobileTech, s.r.o. IČO: 36 666 203, Trnavská cesta 185/106, 821 01 Bratislava.

Zaplatiť cez službu SMS môžu zákazníci všetkých slovenských mobilných operátorov – Telekom, Orange, O2, 4ka.

 

Ak sa vodič motorového vozidla v zónach s voľným vjazdom rozhodne zaplatiť parkovací lístok prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS, je povinný urobiť tak bezodkladne po zastavení vozidla na platenom parkovacom mieste. Postup zaplatenia formou SMS je uvedený na informačných tabuliach, ktoré sú umiestnené pri parkovacích miestach. 

VZOR SMS správy:

 

do SMS napíšete skratku mesta/obce – Nové Zámky (NZ); EČV svojho automobilu (napr. NZ123AA) a počet hodín, ktoré bude parkovať.

 

NZ medzera EČV medzera POČET HODÍN  [Zákazník si môže si zvoliť od 1 po 10 hodín.]

 

príklad: NZ NZ123AA 1

 

Správu v takomto tvare pošle na skrátené číslo 2200.

Na informačnej tabuli je uvedená výška úhrady za SMS parkovanie , telefónne číslo na ktoré je nutné SMS zaslať a vzor textu SMS, potrebný na zakúpenie parkovacieho lístka.

Platiteľ úhrady formou SMS je povinný zaslať text SMS v predpísanom tvare, podľa určeného vzoru, na telefónne číslo uvedené na informačnej tabuli podľa ods. 2. Nesprávny text SMS, nesprávne uvedené evidenčné číslo vozidla prípadne zaslanie SMS na nesprávne telefónne číslo majú za následok nezaplatenie úhrady.

Do 30 sekúnd od odoslania bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude doručená upozorňujúca SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.

Dobu trvania plateného státia v hodinách si platiteľ úhrady určuje v texte SMS. Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky pri prvotnej úhrade cez SMS a to až do doby 18.00 hod., teda na celú dobu spoplatneného státia v daný deň.

Predĺženie už uhradeného parkovného (uhradeného státia) je možné o ďalšie celé hodiny.

Zaplatenie úhrady formou SMS umožňuje dočasné parkovanie vozidla s evidenčným číslom uvedeným v SMS, po dobu trvania uvedenú v spätnej SMS na voľnom platenom parkovacom mieste v príslušnej zóne, okrem parkovacích miest, ktoré sú dopravnou značkou vyhradené pre iné vozidlá.

Nespotrebovaná časť trvania úhrady za parkovací lístok sa platiteľovi úhrady nevracia.

Platiteľ úhrady prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS je na požiadanie povinný sprístupniť kontrolnému orgánu v súlade s § 12 , spätnú SMS správu potvrdzujúcu zaplatenie úhrady priamo v zónach s voľným vjazdom, na verejne prístupných miestach, v blízkosti platených parkovacích miest.

Mapa parkovacích miest
mapa.webp
sms_parking.gif
bottom of page