top of page

EKO parkovacia karta

cenník parrkeko (1).jpg

EKO neprenosná parkovacia karta umožňuje počas vyznačenej doby platnosti dočasné parkovanie vozidla s uvedeným evidenčným číslom vozidla, na voľnom platenom parkovacom mieste s voľným vjazdom, okrem parkovacích miest, ktoré sú dopravnou značkou vyhradené pre iné vozidlá. EKO neprenosnú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ fyzickej alebo právnickej osobe s trvalým pobytom alebo sídlom v meste  Nové Zámky, ktorá je zároveň držiteľom vozidla, ktoré je poháňané výlučne elektromotorom (v technickom preukaze vozidla je zapísaný druh paliva/zdroj energie len elektrická energia). Pri vydaní parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz a listinnú kópiu originálu a originál osvedčenia o evidencii motorového vozidla, ktorého vlastníkom resp. držiteľom je (v prípade zasielaní žiadosti online stačí poslať naskenované kópie dokladov).

Držitelia parkovacích kariet nie sú oprávnení akokoľvek ich upravovať, duplikovať alebo zhotovovať ich napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii alebo k zhotoveniu napodobeniny parkovej karty, parkovacia karta stráca platnosť

Ak dôjde k zničeniu alebo poškodeniu parkovacej karty, držiteľ parkovacej karty je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a poškodenú parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia platnosti pôvodnej parkovacej karty, teda tej, za ktorú sa vydáva náhradná. V prípade, že k zničeniu poškodeniu alebo strate parkovacej karty dôjde v dôsledku dopravnej nehody, požiaru alebo krádeže, držiteľ je povinný predložiť o tom potvrdenie od príslušného orgánu polície.
Ak prestane držiteľ parkovacej karty používať vozidlo, na ktoré mu bola parkovacia karta vydaná z dôvodu zmeny vlastníka, resp. držiteľa motorového vozidla, je povinný o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a parkovaciu kartu je povinný prevádzkovateľovi parkovacích miest vrátiť.
Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu na evidenčné číslo nového motorového vozidla s platnosťou do uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej karty.
Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa parkovacej karty alebo evidenčného čísla motorového vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, je držiteľ parkovacej karty povinný o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a pôvodnú parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ parkovacích miest mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu s novými údajmi a s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej karty.

Žiadosť o nákup kariet v klientskom centre: 

Žiadosť o vydanie 
parkovacej karty
.pdf

Žiadosť o zmenu údajov na karte:

Žiadosť o zmeny v 
parkovacej karte .pdf
bottom of page